Pròiseactan

Bidh sinn ag obair ann an com-pàirteachas le Oilthighean agus buidhnean eile air pròiseactan sònraichte.

An-dràsta tha sinn an sàs ann am Pròiseact Clann MhicCoinnich / Seaforth le Clann MacCoinnich, OGE, agus Rèisimeid Rìoghail na h-Alba. Tha seo a ’toirt a-steach sgrùdadh air eachdraidh MhicCoinnich a thàinig a Leòdhas ann an 1610 agus goirid às deidh sin stèidhich e daingneach san sgìre againn aig Loch Seaforth – agus às deidh sin chruthaich e Rèisimeid Shìophoirt.

Pròiseact Gàidhlig

Tha Comann Eachdraidh Cheann a Loch an sàs ann a bhi a’gleidheadh eachdraidh na sgîre do na ginealaichean a tha ri teachd.

Tha an Comann an dràsda a’sàs ann am pròiseact a dh’innseas sgeulachd ginealach a th’air barrachd atharraichean fhaicinn na ginealach a bh’ann a riamh.

Tha mhòr chuid dhe na deilbh bhideo a tha gu bhi air fhaicinn s na mìosan a tha  romhainn  ann an cànan an t sluaigh bho àm an Dara Cogaidh, a’Ghàidhlig.

Bi iad ag innse mu bhailtean Cheann a Loch agus cuimhneachain an t sluaigh air àite a th’air atharrachadh gu mòr s a’cheithir bliadhna a chaidh seachad.

Bi cothram cuideachd cluinntinn mar a shiubhal cuid dhen luchd labhairt do dh’iomadh àit air feadh an t saoghail, cho math ri feadhainn nach do ghluais a riamh as an sgìre.

Ceann a Loch an dè, stòras eachdraidh na sgìre ann am briathran muinntir na sgìre.

Tha am pròiseact seo air a mhaoineachadh le Bòrd na Gàidhlig.

Pròiseact Clann MhicCoinnich / Seaforth

Tha am pròiseact ag amas air an àm chudromach seo ann an eachdraidh na sgìre a rannsachadh, a chlàradh agus a shoilleireachadh agus am fiosrachadh a chleachdadh gus àite tarraingeach do luchd-tadhail a chruthachadh, ann an sgìre a tha iomallach.  

Seirbheisean eile

Tha an Comann gnìomhach ann a bhith a ’brosnachadh dualchas agus sloinntearachd sgìre Chinn Loch, le bhith a’ rannsachadh, a ’clàradh, agus a’ gleidheadh ​​eachdraidh beòil, beul-aithris, dualchas, sloinntearachd agus cultar na sgìre. A bharrachd air an sin, tha sinn a ’toirt seachad na leanas:

Scroll to Top