Mu ar deidhinn

Pictured below are some of the first committee who had the foresight to establish the Comunn Eachdraidh in 1983.
San dealbh seo, tha cuid de na buill bha air a’ chiad chomataidh nuair a chaidh Comann Eachdraidh Cheann a’ Loch a’ stèidheachadh ann an 1983.
Princess Anne was presented with a length of Harris Tweed from the Stornoway mill by Margaret MacLeod, a former Kinloch Historical Society secretary.
Chaidh pìos den Clò Hearach a thoirt don Bhana-phrionnsa Rìoghail le Mairead NicLeòid, a bha na rùnaire aig Comann Eachdraidh Cheann a’ Loch, mar thaing airson an ùine a ghabhail airson tighinn gus an ionad-coimhearsnachd a’ fosgladh.
Princess Anne2
Dealbh feadhann de na buill Comann Eachdraidh Cheann a’ Loch, Ken Roddy MacAoidh, Sandra NicDhòmhnaill, agus Joan NicFhionghuin a’ cur fàilte air a’ Bhana-phrionnsa Rìoghail còmhla ris a’ Mhorair Leifteanant Dòmhnall Màrtainn.

Chaidh Comann Eachdraidh Cheann a’ Loch a’ stèidheachadh air an 6mh den Dùbhlachd 1983 le buidheann bha ag obair gu dìcheallach ’s gu saor-thoileach airson dèanamh oidhirp dualchas agus sloinntearachd sgìre Cheann an Loch a chruinneachadh.

Thòisich iad le bhith cruinneachadh seann nìthean aig an robh buinteanas ris an àite, agus a’ clàradh fiosrachadh mu eachdraidh, cultar agus beul-aithris na coimhearsnachd. Tha an obair seo fhathast a’ dol suas chun an latha an-diugh.

Tha am buidheann a nis stèidhichte ann an seann sgoil Bhaile Ailein; a tha air a bhith an ath-nuadhachadh mar ionad-coimhearsnachd. An seo, tha a’ Chomann Eachdraidh a’ cur air dòigh raon farsaing de sheirbheisean. Nam measg tha dà rùm a tha nan taighean tasgaidh, tasglann, stòr dualchais agus bùth-obrach, àite airson co-labhairtean agus ionad-nighe.

Anns an taigh-sgoile ri thaobh, tha rùmannan beaga a gheibhear air màl mar oifisean. Cuideachd air làrach an ionad-coimhearsnachd, tha togalach ùr a’ bhùth charthannais.

Mar sin, tha togalach à thogar bho thùs ann an 1879 air ath-nuadhachadh fhaighinn a tha ga chuir aig cridhe na coimhearsnachd an diugh, mar prìomh àite-coinneachadh an sgìre.

Tha an comann a’ foillseachadh leabhraichean mu dheidhinn na tha cudromach do eachdraidh, dualchas agus cultar na sgìre. Am measg seo tha leabhar ‘Gleanings’, clàradh gu math mionnaideach mu sloinntearachd na sgìre bho 1790 gu an latha-an-diugh. Gu mì-fhortanach, chan eil seo ri fhaighinn ann an clò tuilleadh, ach tha cothrom fhathast ann a’ cheannachd ann an cruth PDF. Tha sinn cuideachd a’ foillseachadh iris dà uair sa bhliadhna – Dioghlum. Tha seo air a bhith ann an clò bhon a thàinig e mach an toiseach ann an 1993.

Fosgladh Rìoghail

Chaidh ionad-coimhearsnachd Cheann a’ Loch, a bha cuir air chois le Comann Eachdraidh Cheann a’ Loch, fhosgladh gu foirmeil  le a’ Bhana-phrionnsa Rìoghail air Diciadain 2 Dàmhair 2019. Chan e a-mhàin gu bheil am mòr-ionad a’ frithealadh na coimhearsnachd ionadail ach tha e cuideachd na àite tarraingeach do luchd-tadhail leis fhèin oir tha e na dhachaigh don Eachdraidh Taigh-tasgaidh agus Tasglann nan Comainn, cafaidh, launderette, Bùth Carthannais agus Àite Coinneachaidh.

Chan ann a-mhàin gu bheil e a’ toirt taic dhan choimhearsnachd, ach tha e cuideachd na àite tarraingeach do luchd-tadhail. Bidh mòran dhaoine tighinn a’ cheilidh oirnn, oir suidhichte am broinn an ionad coimhearsnachd tha an taigh-tasgaidh, an tasglann, an cafaidh, an ionad-nighe, am bùth carthannais, Tha an ionad-coimhearsnachd cuideachd gu math feumail mar àite coinneachaidh!

Chaidh am pròiseact seo a mhaoineachadh ann am pàirt le Prògram LEADER Innse Gall, Comhairle nan Eilean Siar, Riaghaltas na h-Alba am measg buidhneann eile.

Comataidh:

Iain Martin – Ceannard

Magaidh Smith – Iar-cheannard

Kara Smith – Rùnaire

Sandra Macdonald – Ionmhasair

Adele Wright – Iar-ionmhasair

Jan Gold – Rùnaire nan coineamhan

Joan Macdonald – Ball àbhaisteach

K.H. Macaulay – Ball àbhaisteach

Joan Macinnes – Ball àbhaisteach

Donna Graysmith – Ball àbhaisteach

Juliette Desportes – Ball àbhaisteach

Annie Macdonald – Ball àbhaisteach

David Maciver – Ball co-thagh

Donald Macaulay – Ball co-thagh

Scroll to Top