Mar dèidhinn

Chaidh Comunn Eachdraidh Cheann an Loch a stèidheachadh air an 6mh den Dùbhlachd 1983 le buidheann bha ag obair gu dìcheallach ‘s gu saor-thoileach ann an oidhirp dualchas agus sloinntearachd sgìre Cheann an Loch a tharraing ri chèile.

Thòisich iad le bhith cruinneachadh seann nìthean aig an robh buinteanas ris an àite, fiosrachadh mu eachdraidh, cultar agus beul-aithris na coimhearsnachd, obair a tha a’ leantainn chun an latha an-diugh.

Nise stèidhichte ann an seann sgoil Bhaile Ailein tha air ùr leasachadh mar Ionad
Coimhearsnachd, tha sinn a’ tabhainn raon farsaing de sheirbheisean. Nam measg tha dà rùm a tha nan taighean tasgaidh, tasglann, stòr dualchais agus bùth-obrach,
cafaidh, àite airson co-labhairtean agus Ionad nigheadaireachd.

Tha an taigh-sgoile ri thaobh leasaichte le rùmannan beaga a gheibhear air màl mar oifisean agus cuideachd air an làraich thogar togalach ùr a dh’ aon ghnothaich airson a’ bhùth charthannais againn.

Mar sin, tha togalach à thogar bho thùs ann an 1879 air ùr ath nuadhachadh ga chuir chun an latha an-diugh mar phrìomh àite coinneachaidh aig cridhe na coimhearsnachd.

Fosgladh Rìoghail

Chaidh Mòr-ionad Coimhearsnachd Kinloch, air a riaghladh le Comann Eachdraidh Kinloch, fhosgladh gu foirmeil aig HRH a ’Bhana-phrionnsa Rìoghail air Diciadain 2 Dàmhair 2019. Chan e a-mhàin gu bheil am mòr-ionad a’ frithealadh na coimhearsnachd ionadail ach tha e cuideachd na àite tarraingeach do luchd-tadhail leis fhèin oir tha e na dhachaigh don Eachdraidh Taigh-tasgaidh agus Tasglann nan Comainn, cafaidh, launderette, Bùth Carthannais agus Àite Coinneachaidh.

Chaidh am pròiseact a mhaoineachadh ann am pàirt le Prògram LEADER Innse Gall, còmhla ris a ’Chrannchur Mòr, Comhairle nan Eilean Siar agus Maoin Tabhartas Calpa Ath-nuadhachadh Riaghaltas na h-Alba.