Ionad Coimhearsnachd

Tha Ionad Coimhearsnachd Cheann an Loch a bha air ùr leasachadh airson an fhosglaidh ann an 2019, lethach slighe eadar Steòrnabhagh agus an Tairbeart air an A859. Tha am pailteas àite parcaidh ann agus cuideachd àite sònraichte airson càraichean dealain.

Dh’fhaodadh na h-uairean fosglaidh a bhith eadar-dhealaichte air sgàth Covid 19.

An Cafaidh

Gheibhear measgachadh de bhiadh teth, Brot agus blasadan-bìth. ‘
Chaidh an Ionad ùr a’ sgeadachadh bho chionn ghoirid agus tha rumannan innte airson coinneamhan, co-labhairtean no tachartasan.

Gabhaidh frithealladh airson suas gu àireamh 50/60 a chuir air dòigh ‘sa Chafaidh againn.

Tha goireasan teicnigeach m.e. Wi-fi, goireasan son èisteachd air leth aig coinneamhan poblach agus Skype ri fhaodainn ann.

Bùth Carthannais

‘S iad muinntir na sgìre fhèin a tha a’ coimhead às dèidh a’ bhùth charthannais gu saor-thoileach.
Dh’fhosgail i ann an 2014 san t-seann sgoil ach tha i an-diugh stèidhichte ann an togalach sònraichte dhith fhèin.

Tha CECAL a’ tabhainn cothroman obrach saor-thoileach an luib nan goireasan seo. Tha luach mhòr air a chuir air an luchd-obrach saor-thoileach a tha cho deiseil ‘s deònach cuideachadh. Às aonais an cuid taic, cha b’urrainn dhan Chomann goireasan leithid na bùtha no cafaidh a bhith againn.

Oifis Màl

Chaidh togalach na seann sgoile a leasachadh às ùr an seadh ‘s gu bheil còig oifisean innte a tha freagarrach airson an leigeil à-mach air màl. ‘S a’ phàirt seo den làraich tha cidsin ann cuideachd agus taighean beag sònraichte a tha freagarrach do dhaoine a tha ciorramach.

Tha àite eile againn ann an Lacasaigh a bhiodh freagarrach airson a bhith air a chleachdadh mar oifisean

Ionad Nighe

Feumaidh sibh fhein na h-innealan obrachadh.

Gabhaidh iad £1-£2

Uairean fosglaidh: Diluain – Disathairne 9:00 am – 4:30 pm