Murseum & Tasglann

Tha an Comann a’ strì ri dualchas muinntir Cheann a Loch a chumail beò le bhith a’ rannsachadh agus a’ gleidheadh eachraidh, beul-aithris, sloinntearachd agus cultur an aite.

Tha an Comann a’ cur fa chomhair a t-sluadh stuthan a chaidh a chruinneachadh bho thòisich an Comunn Eachdraidh agus a bha a’ foillseachadh dòigh beatha na sgìre tràth san fhicheadamh linn.

Anna an tasglan again tha dealbhan agus fiosrachadh sgrìobhte, a thuilleadh air stuthan a tha air leth sònraichte a chaidh thoir dhuinn mar thiodhlac.  A-measg nan stuthan sin, a chaidh a chruinneachadh thar trichead bliadhna, tha eididhean shaighdearan agus stuthan cogaidh a’ dol air ais chun an naodhamh linn deug suas chun an là-duigh; bho àm gu àm tha na stuthan sin, còmhla ri na cruinnichidhean eile, air an taisbeanadh don mhòr- shluadh anns na seòmraichean againn.

Tha an Comunn a’ foillseachadh leabhraichean a tha cuidthromach do dh’eachdraidh, dulchas agus cultur an àite. Nan measg sin, tha “Gleanings”, cùnntas mionaideach air sluagh sgìre Cheann a Loch, a’ dol air ais cho fada ri 1790.  Gu mi-fhortanach, tha leabhar-sa nis a-mach à clò, ach tha e ri cheannach mar leth-bhrec PDF.

Tha sinn cuideachd a’ clò-bhualadh an iris “Dioghlum”, a tha air a bhith a’ tighinn a-mach dà uair sa bhliadhna bho 1993.

Tha sinn ag obair còmhla-ri oilthaighean agus buidheannan eile air pròiseatan sònraichte.  Aig an àm seo, tha sinn a’ sàs, comhla ri Oilthaigh Rìoghail na h-Albainn ann am Pròiseatan Clann ‘Ic Choinnich – Na Siophoirtich.   Tha seo a’ gabhail a-steach a’ rannsachadh eachdraidh Clann Mhic Choinnich a thànig a Leodhas sa bhliadhna 1610 agus a shuidhich an daighneachd aca aig Loch Shiòphairt sa sgìre againne; sann bhuapa-san a thàinig na Sìophartaich.

KHS Logo Circle

Comann Eachdraidh Chinn Loch,
Hub Coimhearsnachd,
Balallan,
HS2 9PN

Tel: 01851 830778

Uairean Fosglaidh

Scroll to Top