KHS_team

Job Vacancy: Activity Officer (Gaelic)

Re-advertised Oifigear Gnìomhachd (Gàidhlig)Uairean: 35 san t-seachdain. Job Share or Flexible hours considered.Paigheadh: £25,000Cumhant: 1 bliadhnaAite: Ionad Choimhearsnachd Cheann a Loch, Baile Ailean, Eilean Leòdhais Tha CECaL à sireach neach beòthail, a tha fileanta sa Ghàidhlig, gus pròiseactanis iomairtean a libhrigeadh sa choimhearsnachd a bhrosnaicheas agus a chuireas taic ri ionnsachadh is cleachdadh na Gàidhlig […]

Job Vacancy: Activity Officer (Gaelic) Read More »

Whaling in Kinloch

In the period covered by the press cuttings below, food was a scarce commodity and any additional food resources were greatly valued. Local people would stay alert to sightings of whales in the sea lochs and would rally the local community to action when the opportunity arose. Sometimes the unfortunate animals would beach themselves, and

Whaling in Kinloch Read More »

Scroll to Top