Job Vacancy: Activity Officer (Gaelic)

Re-advertised

Oifigear Gnìomhachd (Gàidhlig)
Uairean: 35 san t-seachdain. Job Share or Flexible hours considered.
Paigheadh: £25,000
Cumhant: 1 bliadhna
Aite: Ionad Choimhearsnachd Cheann a Loch, Baile Ailean, Eilean Leòdhais

Tha CECaL à sireach neach beòthail, a tha fileanta sa Ghàidhlig, gus pròiseactanis iomairtean a libhrigeadh sa choimhearsnachd a bhrosnaicheas agus a chuireas taic ri ionnsachadh is cleachdadh na Gàidhlig san sgìre.

Feumaidh sgilean labhairt agus conaltraidh glè mhath sa Ghàidhlig a bhith aig an tagraiche, eòlas air a bhith ag obair an Dualchas san choimhearsnachd, eòlas air aplacaidean Microsoft Word, agus feumair a bhith rianail.

 Tha an dreuchd seo pàirt-maionichte le Bord Na Gàidhlig.

CLOSING DATE FOR APPLICATIONS

Monday 8th May 2023 at 12 Noon

Interviews In Gaelic scheduled for Friday 12th May 2023

Ceann-latha dunaidh: 8th An Ceitean 2023

Airson pasgan-iarrtais, chuiribh post dealain gu;

kinlochhistorical@hotmail.co.uk

DOWNLOAD JOB VACANCY POSTER HERE.

Scroll to Top