Job Vacancy: Activity Officer (Gaelic)

Re-advertised Oifigear Gnìomhachd (Gàidhlig)Uairean: 35 san t-seachdain. Job Share or Flexible hours considered.Paigheadh: £25,000Cumhant: 1 bliadhnaAite: Ionad Choimhearsnachd Cheann a Loch, Baile Ailean, Eilean Leòdhais Tha CECaL à sireach neach beòthail, a tha fileanta sa Ghàidhlig, gus pròiseactanis iomairtean a libhrigeadh sa choimhearsnachd a bhrosnaicheas agus a chuireas taic ri ionnsachadh is cleachdadh na Gàidhlig […]

Job Vacancy: Activity Officer (Gaelic) Read More »